03.08.2021

#NOAKëshillon : Mbjelljet e II në sera

Këshillimi Bujqësor një risi për Institucionin Mikro-Financiar, NOA

Institucionit mikro-financiar NOA është ndër të vetmet mikro-financa në Shqipëri që përpos financimit të drejtpërdrejtë ofron për agrobiznesin edhe asistencë teknike dhe ekonomike. Kjo formë këshillimi përfshin të gjithë sektorët e bujqësisë (blegtori, pemëtari, vreshtari, perimtari etj, në çështjet ekonomike, sociale, juridike, në marketing dhe fushat të tjera të bujqësisë).

Kultivimi i perimeve në sera

Interesi nga fermerët për investime në serra diellore është rezultat i nje numri i faktorësh si:

a) Klimë dhe pozicion gjeografik shumë i favorshëm. Rendimentet dhe cilësia e produktit është e ndërlidhur drejtpërdrejt për disponueshmërinë, intensitetin dhe kohëzgjatjen e rrezeve te diellit.

b) Kosto relativisht e ulët e energjisë si dhe shumë mundësi për aplikimin e burime alternative të energjisë;

c) Cilësia e ujit dhe përberja e tokës;

d) Kërkesa në rritje për perime jo sezonale në Bashkimin Europian, dhe jo vetëm;

e) Mbështetje nga skemat kombëtare dhe ato të BE-së;

f) Disponueshmëria e fuqisë punëtore relativisht të përballueshme.

Struktura e mbjelljes në sera

Domatja është bima perimore që zë sipërfaqen më të madhe në serrat e mbjella me 856 ha kulturë e parë ose  rreth 44%;
Kastraveci rreth 350 ha ose 18 %;
Speci rreth 280 ha ose 14 %;
Pjepri rreth 75.ha ose rreth 4 % ndërsa perimet e tjera 20 %;

Lushnja është zona e cila ka sipërfaqen më të madhe të serave dhe mban peshën kryesore të perimeve për eksport. Në Lushnjë janë rreth 589 ha me serra ose 30 % të gjithë sipërfaqes që janë në gjithë vendin.

Përgatitja e tokës për mbjellje

- Pastrimi nga mbetjet e bimëve;
- Punimi i thellë i tokës 35-40 cm;
- Dezifektimi i serrës dhe ambjenteve;
- Dezifektimi i inventarit të serrës: tavat, konstrukti i serrës;
- Dezifektimi i tokës me preparate për dëmtuesit e tokës (krimbat), Nematodat etj.

Një metodë efektive për këtë është djellëzimi i serrave.

Sa është kosto e inputeve për kultivimin e domates II në 1 ha sera?

Bazuar në kalkulimet e kontove kulturale të NOA-s, kosto e kultivimit arrin një vlerë rreth 1,100,000 lek/vit (kosto e fidaneve është 680,000 lek dhe inputeve 420,000 lek) dhe fermeri mbështetet me kredi afat-shkurtër, me një proçesim brenda ditës, pa kolateral dhe me 1 (një) pagesë të vetme shlyerjeje.

Të reja të tjera