Offers

NOA's actual offers :

kËsti progresiv 

Kësti Progresiv është dizenjuar për t'i ardhur në ndihmë çdo biznesi për të tejkaluar situatën aktuale, me synimin dhe fokusin kryesor rimëkëmbjen dhe zhvillimin e mëtejshem të biznesit të tyre.

 • Financohen shuma  deri 2,000,000 LEK
 • Kredi deri në 9 muaj
 • Me pagesa tremujore progresive 
 • Norma interesi lehtesuese & dokumentacion minimal
 • Pa hipotekë, pa kolateral
Qëllimi i kësaj oferte është me fokus të dedikuar në pagesa shpenzime operative si :
 • Pagesa qeraje
 • Fatura të ndryshme biznesi
 • Likujdim punonjësish
 • Pagesa taksash të periudhës etj.

ITALY-ALBANIAN

ITALY-ALBANIAN PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN ALBANIA
Through this program, legal persons who own or represent micro, small or medium-sized enterprises (SMEs) and who currently run a venture or want to start a start-up business in Albania can benefit from this program.
 • Amounts from 15,000 to 50,000 EUR
 • Loans from 3 to 8 years
 • With seasonally regular monthly/flexible payments
 • Annual interest rate is 4% in ALL and 3% in EURO
 • “Grace” period where is asked to payed only the interest, up to 2 years
 • Approval within the day for the amount up to 2 million LEK
Eligibility criteria

For SME :

 • Business must be registered in Albania
 • 51% of the capital of the company must be owned by an Albanian citizen
 • Annual turnover not higher than 10 million Euros
 • Number of employees no more than 250

For SME :

 • No less than 40% of the loan will be used for purchase: machinery, equipment, technology, technical assistance, industrial licenses, maintenance, spare parts and raw materials of Italian origin.
 • No more than 60% of the loan can be used to cover local costs or from other developing countries.

*Loans Guaranteed by the Guarantee Fund benefit up to 60% of the amount of the required loan.

Agro Support

The purpose of the bid is funding for the realization of winning projects / business plans for the granting of grants. The offer supports farmers, producers, traders who sow / produce / offer accommodation services / certify and market Albanian products and have applied and have been declared winners in AZHBR, IPARD, SARED lists. This offer can be profited for investment, working capital and flex.
 • Amounts from 50,000 to 14,000,000 LEK (7,000 up to 100,000 EUR) depending on business plans and solvency
 • Loans up to 84 months
 • Up to 65% repayment, with the grant award, in the account of NOA sh.a.
 • Commission for repayment before the deadline 0% share with grant
 • Interest rate ranging from 1.08% in LEK, 0.92% in EUR
 • Minimal documentation: Fermer or NUIS Code or QKB Extract, Contract related to AZHBR, IPARD, SARED; Investment plan
 • No collateral required for the part covered by the grant
 • Approval within the day for the amount up to 2 million LEK

AgroCertifikim

Kjo oferte do te mbuloje implementim standart qe perfshin si investimet permiresuese dhe certifikimin per segmentet “Mikro”, “SE” dhe “Agro” me NIPT fermeri.
 • Standarti HACCP
 • Standarti ISO 22000
 • Standarti GlobalGAP
Kjo paketë financiare përmban investimet që standartet e ndryshme
kërkojnë dhe lidhen me kostot e mëposhtme:
 • Kosto e konsulencës për implementimin e standartit të përzgjedhur.
 •  Kosto që lidhen me investime të domosdoshme në biznes për plotësimin e standartit duke përfshirë dhe analizat e produktit në laboratorëndërkombëtare të akredituar.
 • Kosto e Trupës së Akredituar Certifikuese.
Dokumentacion minimal:
 • Kod Fermeri ose NIPT ose ekstrakt QKB.
 • No collateral required
 • Approval within the day