Aplikim për punë

Oficer Kredie

                                                                      * Formati i dokumentit duhet te jete "pdf"

Arsimimi


Përvoja personale


Aftësi të tjera


 Informacioni i dhënë nëpërmjet këtij aplikimi, do të përpunohet nga Departamenti i Burimeve Njerëzore së NOA sh.a, vetëmme qëllim vlerësimin e përshtatshmërisë suaj për punësim.Ju keni të drejtë të kërkoni korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale duke kontaktuar në adresën humanresources@noa.com.al

Nëpërmjet aplikimit tim, deklaroj vërtetësinë e informacionit të dhënë prej meje dhe autorizoj NOA sh.a të përpunojë të dhënat e mia personale vetëm për përdorim të brendshëm në përputhje me Ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 për "Mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar dhe politikave të privatësisë të NOA, sikurse detajohet në linkun https://noafin.al/politika-e-privatesise

Dërgo Aplikimin