Karakteristikat e Obligacionit

Në datë 21 Qershor 2023, ora 14:00 u mbyll oferta publike, me nënshkrimin e të gjithë shumës së ofruar prej 500,000,000 Lek.

ISIN:AL0022100146

Fillimi i periudhës së ofertës: 24 Maj 2023

Fundi i periudhës së ofertës: 21 Qershor 2023

Data e Shpalljes: 21 Qershor 2023

Data e Emetimit: 23 Qershor 2023

Data e Maturimit: 23 Qershor 2028

Afati i Obligacionit: (vjeçar)

Vlera nominale e obligacionit: 500,000 LEK

Vlera maksimale e obligacionit: 500,000,000 LEK

Vlera e nënshkruar e obligacionit: 500,000,000 LEK

Kuponi: 8% fiks

Data e parë e pagimit të interesit: 23 Dhjetor 2023, dhe më pas i pagueshëm çdo 6 muaj në datat 23 Qershor dhe 23 Dhjetor.

Radha e shlyerjes: Obligacioni është i varur/nënrenditur, pra është borxhi i cili shlyhet i fundit në rradhën e detyrimeve por shlyhet para aksionerëve;

Garancia: I pa garantuar