29.07.2021

#NOAKëshillon

NOA në bashkëpunim me ekspertë të fushës së bujqësisë dhe biznese eksportuese organizoi një seminar trajnimi me qëllim adresimin e rëndësisë së praktikave të mira bujqësore për fermerët që kultivojnë perimet në sera. Sesionet e seminarit u drejtuan nga lektorët, Prof. Enver Tome dhe Ilir Pilku.

Seminari u ndoq nga 25 fermerë nga rajoni i Lushnjes, Beratit dhe Fierit, njëkohësisht edhe klientë të NOA-s, që ushtrojnë aktivitetin e prodhimit të perimeve në sera. Qëllimi i seminarit ishte t'u jepte pjesëmarrësve njohuri mbi rëndësinë dhe domosdoshmërinë e planifikimit në fermë, metodat agroteknike të kultivimit në sera në mënyrë që të marrin vendime mbi planifikimin e drejtë të përdorimit të tokës, financave dhe kreditimit, për të rritur në mënyrë të qëndrueshme produktivitetin bujqësor. Pjesë e seminarit të organizuar ishin edhe tema mbi reduktimin e humbjeve ekonomike të fermerëve ndaj sëmundjeve tipike në serra dhe ndërtimi i kapaciteteve dhe qëndrueshmërisë së tyre për të zbutur ndikimet e ardhshme nga këto problematika të shfaqura. Ky sesion u dha pjesëmarrësve mundësi për të mësuar rreth rëndësisë së menaxhimit të integruar të dëmtuesve dhe detajet përkatëse që kërkohen të përdoren gjatë kontrollit të insekteve dhe sëmundjeve. Gjithashtu gjatë seancës Prof. Tome u përqendrua në shpjegimin mbi listën e insekteve dhe sëmundjeve që kanë ndikim negativ në prodhimin e kulturave.

Seminari u zhvillua përmes prezantimeve dhe ilustrimeve grafike dhe diskutimeve interaktive pas çdo prezantimi aktual.  

Të reja të tjera